Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Térítési díj befizetése

Minden hónap 10-15. napjáig!

Befizetés a
KRK Központi Általános Iskola Gy. Szabó Béla Tagiskolában
(6131. Szank, Béke utca 73.)
7.30-15.30 óra között
Dézsi Ferencné gazdasági ügyintézőnél.
Tájékoztató az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetésről
   A szülők minden nevelési év megkezdésekor nyilatkoznak az intézményi gyermekétkeztetés normatív kedvezményeinek igénybevételéhez, a bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetében.
   A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény értelmében a bölcsődei ellátásban és az óvodai nevelésben az ingyenes étkeztetésre való jogosultság kiterjed arra, aki:
 
          a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 
          b) tartósan beteg vagy fogyatékos, 
          c) családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, 
          d) családjában három vagy több gyermeket nevelnek,
          e) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság
          f) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér   személyi     jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási                  és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át. 

   A 100%-os normatív kedvezmény (ingyenes étkezés) csak egy jogcímen vehető igénybe.

   A kedvezmény igénybevételéhez – a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. melléklete szerinti, „NYILATKOZAT –gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén” nyilatkozatot kell az intézménybe benyújtani a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után.

  A kedvezmények igénybevételéhez az igazolások eredeti példányának leadása, bemutatása szükséges!
„NYILATKOZAT –gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez
bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén”